PRIMĂRIA COMUNEI NUFĂRU

Str. Domnita Maria nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170.

Servicii

Serviciul colectare - curatenie

Hotarari ale consiliului local Nufaru, judetul Tulcea privind salubrizarea

Click pentru a descarca documentul

H O T A R A R E A Nr.12 privind gospodărirea comunei Nufăru, judetul Tulcea in anul 2013

Art. 1 – Asigurarea si pastrarea curateniei si ordinei pe teritoriul comunei Nufaru, buna gospodarire a tuturor localitatilor si respectarea normelor de igiena constituie o obligatie fundamentala a autoritatii publice locale, a institutiilor publice, agentilor economici, precum si a tuturor cetatenilor.
Art. 2 – Raspunderea privind organizarea, conducerea, indrumarea si controlul intregii activitati de gospodarire si infrumusetare a tuturor localitatilor, de pastrarea ordinii si curateniei si protectia mediului in comuna Nufaru ii revine Consiliului Local Nufaru, primarului comunei Nufaru, judetul Tulcea, precum si agentilor de politie din comuna Nufaru.
Art. 3 – Consiliul local, precum şi primarul au obligaţia să asigure:
a) măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de specialitate medicale;
b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
d) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
e) repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şi amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale noi;
f) finalizarea construcţiilor începute;
g) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a acestora;
h) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
i) întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecţie şi întreţinere a albiilor, efectuarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor;
j) repararea  si întreţinerea reţelei de distribuţie a apei  potabile in situatii de avarii sau distrugeri  accidentale;
k) canalizarea şi epurarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare, dupa realizarea acestora;
l) respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţa agroalimentara;
m) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a terenurilor de sport, a celorlalte locuri publice de agrement;
n) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în unităţile de cultură aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local;
o)  instalarea a  indicatoarelor de interzicere a depozitarii oricaror deseuri in alte locuri decat cele special amenajate;
p) organizarea unor colective formate din salariatii administratiei publice locale pentru aducerea la cunostinta cetatenilor a obligatiilor legale de pastrare a curateniei in perimetrul si in jurul perimetrului proprietatii lor, precum si informari prin Buletin informativ editat de RECL Nufaru;
r) mentinerea  iluminatului public pe toate retelele stradale ale comunei Nufaru.
Art. 4 – Autoritatile publice locale vor amenaja spatii verzi in zonele dintre trotuare si imprejmuirile cetatenilor cu sprijinul cetatenilor si/sau al elevilor.
Art. 5 – Autoritatile publice locale vor impaduri terenurile neproductive in intravilanul localitatilor comunei Nufaru cu sprijinul cetatenilor si/sau al elevilor.
Art. 6 – In exercitarea atributiilor ce-i revin pentru buna gospodarire a comunei, primarul isi va intemeia intreaga activitate pe intarirea continua a legaturii cu cetatenii, participarea activa a tuturor consilierilor locali,  stimuland initiativa si participarea acestora la realizarea tuturor lucrarilor menite sa contribuie la infrumusetarea localitatii in care locuiesc.
Art. 7 – Obligatiile cetatenilor de a-si ingriji locuintele, anexele gospodaresti, pastrarea ordinii si curateniei pe strazi vor fi aduse la cunostinta acestora prin orice mijloace de popularizare.
Art. 8 – Organizarea, derularea şi participarea la activitatile edilitar gospodaresti in comuna Nufaru, constituie o obligatie permanenta a Consiliului local, a Primarului, a autoritatilor şi institutiilor publice, a agentilor economici cu sau fara personalitate juridica, precum şi a tuturor cetatenilor comunei. 
Art. 9 – Institutiilor publice, agentilor economici cu sau fara personalitate juridica, care desfaşoara activitatea pe teritoriul administrativ al comunei Nufaru, le revin urmatoarele obligatii ;
a) sa pastreze in stare corespunzatoare imobilele in care işi desfaşoara activitatea, prin efectuarea de reparatii curente, amenajari şi alte lucrari specifice ;
b) sa asigure repararea, spalarea geamurilor şi a vitrinelor, inlocuirea celor sparte, intretinerea firmelor si a spatiilor in care işi desfaşoara activitatea periodic; 
c) sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor in curtile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le detin, precum şi pe caile de acces ;
d) sa asigure igiena in imobile şi incintele detinute sub orice forma, prin activitati de curatare, dezinsectie şi deratizare ; 
e) sa depoziteze corespunzator rezidurile menajere, industriale, agricole şi materialele refolosibile ;
f) sa asigure curatarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice comunale ;

          g) sa curete rigolele şi sa mature zilnic spatiile şi caile de acces din fata imobilelor ce le detin, sa distruga buruienile de pe ele, sa desfunde si sa curate santurile de pe aceleaşi portiuni, sa amenajeze şi sa intretina permanent zonele verzi aferente ;
h) sa planteze pomi fructiferi sau arbuşti, sa intretina şi sa dea aspect corespunzator plantatiilor de orice fel aflate in incinta sau in fara imobilelor ce le detin ; 
i) sa intretina in conditii corespunzatoare indicatoarele,  firmele, panourile de reclama, vitrinele şi sa le actualizeze in conformitate cu normativele in vigoare ; 
j) sa asigure intretinerea corespunzatoare a instalatiilor de apa pentru a nu se produce inundarea sau degradarea cladirilor şi pentru a se evita risipa de apa;
k) sa asigure si sa amplaseze la intrarea in sedii sau spatii comerciale europubele pentru colectarea  ambalajelor de orice natura cu exceptia PET-rilor;
l) sa transporte deseurile de orice fel numai in locurile special amenajate, respectand hotararea autoritatii locale privind masurile de inchidere a platformelor de gunoi ; 
Art. 10 – Tuturor cetatenilor comunei Nufaru, le revin urmatoarele obligatii : 
a) intretinerea şi curatenia locuintelor pe care le detin in proprietate  sau in chirie, a anexelor gospodaresti, a curtilor şi imprejmuirilor acestora;
b)  curatirea fatadelor locuintelor şi a altor constructiilor amplasate la frontul strazii, tencuirea şi zugravirea periodica a acestora ; 
c) repararea instalatiilor proprii de apa, aferente imobilelor ;
d) mentinerea curateniei pe partea carosabila a strazii, a trotuarului si a drumului pe portiunea din dreptul gospodariei ; 
e) pastrarea curateniei pe arterele de circulatie, in targul de produse agroalimentare şi  in alte locuri publice; 
f) respectarea masurilor stabilite de Consiliul Local pentru asigurarea igienei publice şi a curateniei in comuna; 
g) depozitarea selective a deseurilor in vederea preluarii de catre operatorul desemnat;
h) curatarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice; 
i) nu este permis scuturatul covoarelor, aruncarea gunoaielor, varsarea lichidelor din balcoane ori ferestre, in fata uşilor blocului de locuinte existent in comuna; 
j) nu este permis deversarea apelor reziduale din gospodarie direct in strada pe domeniul public ; 
k) nu este permis depozitarea pe drumurile publice din comuna, pe trotuare, pe partea carosabila a strazii, pe portiunea din dreptul gospodariei sau in apropierea blocurilor de locuinte a unor materiale de constructii (piatra, nisip, pamant, chirpic şi alte asemenea), sau depozitarea de furaje;
l) se interzice pasunatul animalelor pe strazi sau in alte locuri decat pe terenuri cu categoria de folosinta pasune ;
m) nu este permis ocuparea trotuarelor, a terenurilor din jurul blocului de locuinte sau a  partilor carosabile a strazilor din comuna cu autoturisme defecte sau  alte  mijloace de transport scoase din circulatie.
n) se interzice transportul si depozitarea oricaror deseuri de catre cetateni  la fostele platformele de gunoi ale comunei Nufaru ;
o) deseurile rezultate din demolari vor fi transportate pe cheltuiala beneficiarului, impunandu-se in autorizatia de demolare obligativitatea transportarii, pe cheltuiala proprietarului, a deseurilor la statia de transfer a municipiului Tulcea;
r) este interzis spalarea autovehicolelor pe drumurile publice ;
Art. 11 – Pentru asigurarea curateniei, gospodarirea, salubrizarea si protectia mediului in comuna Nufaru se aproba Planul de masuri  prevazut in anexa nr.1, parte integranta a prezentei hotarari.
Art. 12 – Nerespectarea sau neindeplinirea obligatiilor şi responsabilitatilor stabilite la art. 9 şi art. 10 din prezenta hotarare, constituie contraventie şi se sanctioneaza dupa cum urmeaza :
a) cu amenda de la 500 lei,  pana la 1000 lei, contraventiile prevazute la art. 9 lit. a) – l). 
b) cu amenda de la 300 lei pana la 500 lei, contraventiile prevazute la art. 10 lit. a) – r). 
Art. 13 – Contraventiile vor fi constatate şi aplicate de catre : primarul comunei Nufaru, domnul Dănilă Ion, viceprimarul comunei Nufăru si domnul viceprimar Balbae Vasile.
Art.14 (1) Pentru amenzile prevazute la articolul 11, contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 ore de la data incheierii procesului verbal jumatate din minimul amenzii prevazut in procesul verbal incheiat, fiind aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completari ulterioare.
(2) Plata amenzilor se face direct la caseria din cadrul Consiliului Local Nufăru, iar plângerile impotriva procesului verbal de contraventie şi de aplicare a sanctiunilor se pot face in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.          
(3) Procesul verbal neatacat in termenul prevazut la alin. (2) al acestui articol, constituie titlu executoriu .