PRIMĂRIA COMUNEI NUFĂRU

Str. Domnita Maria nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170.

Administrație

Secretar

Secretarul Comunei Nufaru, domnul Milosovici Lucian.

Secretar

MILOSOVICI LUCIAN, 39 de ani

Profesia de baza: JURIST

Nivelul studiilor: Master
(Academia Nationala de Informatii Mihai Viteazu Bucuresti)


Strategia de Dezvoltare Socio-Economică

Comuna Nufăru nu are un plan integrat de dezvoltare locală, dar are totuşi, o Strategie de Dezvoltare Locală începută în luna septembrie 2007 şi finalizată la sfârşitul anului 2011. Proiectele considerate prioritare pentru comună sunt: infrastructura rutieră, serviciile publice, infrastructura de mediu şi instruirea resursei umane. Situaţia internă de gestionare a documentelor este informatiyată. Dezbateri pe teme de interes public au existat în permanenţă. 

   Primăria a beneficiat de un program PHARE pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative în valoare de 18.700 €. Numărul de proiecte necesare comunităţii este considerat a fi de 28 şi se consideră ca se pot accesa 18 dintre acestea. În prezent Primăria are pregătite 6 studii de fezabilitate. Primăria a atras 10 proiecte în ultimii 7 ani. Dintre acestea: – alimentare cu apă prin PDR şi FDRS, 400.000 Lei (800.000 Lei pentru Nufăru si 370.000 Lei pentru Malcoci); – PHARE – îmbunătăţirea capacităţii administrative, 18.700 € – 2007- programul Economie bazată pe cunoaştere (Ministerul Educaţiei) – valoare de 1.400.000 Lei. În Primăria Comunei Nufăru există specialişti în scrierea şi gestionarea proiectelor. Comuna Nufăru face parte din mai multe asociaţii: – ACOR (Asociatia Comunelor din Romania); – Asociaţia comunelor condusă de Consiliul Judeţean Tulcea (Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea) – Asociaţie de 10 consilii locale cu scopul de a accesa fonduri PDR (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Razim Delta Dunării). Gradul de îndatorare al Primăriei este 0. Primăria nu are deschise linii de creditare. În 2010 contul de execuţie al bugetului local arăta venituri totale de 4.817 mii lei, din care venituri proprii de 1.150 mii lei. În 2011 prevederile bugetare definitive evidenţiau venituri de 3.841 mii lei şi cheltuielile bugetare definitive in valoare de 4.901 mii lei. Cheltuielile pentru ajutorul incalzire lemn se cifreaza la 30 mii lei. Piedicile pe care le întâmpină primăria în realizarea proiectelor sunt: lipsa banilor la bugetul local.

Principalele atribuţii ale secretarului în baza legii 215/2001

 Art. 85 – (1) Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

   a) participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
 b) coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
 c) avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;
  d) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;
  e) urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal;
 f) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;
  g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
  h) asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel;
 i) asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
 j) elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
  k) legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii.

  (2) Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar.

  (3) Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau in sarcinari date de consiliul local sau primar.

   Art. 86 – Eliberarea din functie, precum si sanctionarea disciplinara a secretarului se fac de catre prefect, numai la propunerea consiliului local, adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, ca urmare a initiativei primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor, pe baza concluziilor reiesite din desfasurarea unei cercetari administrative.