PRIMĂRIA COMUNEI NUFĂRU

Str. Domnita Maria nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170.

Administrație

Primar

Primarul Comunei Nufaru, domnul Danila Ion.

532

DANILA ION, 68 de ani

Profesia de baza: Electronist
Nivelul studiilor: Liceu
(Liceul Isaccea)

Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Primar, la al 2-lea mandat

LEGEA nr.215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale

Comuna Nufăru nu are un plan integrat de dezvoltare locală, dar are totuşi, o Strategie de Dezvoltare Locală începută în luna septembrie 2007 şi finalizată la sfârşitul anului 2011. Proiectele considerate prioritare pentru comună sunt: infrastructura rutieră, serviciile publice, infrastructura de mediu şi instruirea resursei umane. Situaţia internă de gestionare a documentelor este informatiyată. Dezbateri pe teme de interes public au existat în permanenţă. 

   Primăria a beneficiat de un program PHARE pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative în valoare de 18.700 €. Numărul de proiecte necesare comunităţii este considerat a fi de 28 şi se consideră ca se pot accesa 18 dintre acestea. În prezent Primăria are pregătite 6 studii de fezabilitate. Primăria a atras 10 proiecte în ultimii 7 ani. Dintre acestea: – alimentare cu apă prin PDR şi FDRS, 400.000 Lei (800.000 Lei pentru Nufăru si 370.000 Lei pentru Malcoci); – PHARE – îmbunătăţirea capacităţii administrative, 18.700 € – 2007- programul Economie bazată pe cunoaştere (Ministerul Educaţiei) – valoare de 1.400.000 Lei. În Primăria Comunei Nufăru există specialişti în scrierea şi gestionarea proiectelor. Comuna Nufăru face parte din mai multe asociaţii: – ACOR (Asociatia Comunelor din Romania); – Asociaţia comunelor condusă de Consiliul Judeţean Tulcea (Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea) – Asociaţie de 10 consilii locale cu scopul de a accesa fonduri PDR (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Razim Delta Dunării). Gradul de îndatorare al Primăriei este 0. Primăria nu are deschise linii de creditare. În 2010 contul de execuţie al bugetului local arăta venituri totale de 4.817 mii lei, din care venituri proprii de 1.150 mii lei. În 2011 prevederile bugetare definitive evidenţiau venituri de 3.841 mii lei şi cheltuielile bugetare definitive in valoare de 4.901 mii lei. Cheltuielile pentru ajutorul incalzire lemn se cifreaza la 30 mii lei. Piedicile pe care le întâmpină primăria în realizarea proiectelor sunt: lipsa banilor la bugetul local.

Principalele atribuţii ale primarului în baza legii 215/2001

 Art. 68 – 1) Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:
   a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean;
   b) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliul local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect;
   c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local, ia masuri pentru organizarea acestei consultari, in conditiile legii;
  d) prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local;
e) întocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
   f) exercita functia de ordonator principal de credite;
   g) verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata consiliului local cele constatate;
  h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre;
   i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii;
   j) indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
   k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;
   l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
   m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
   n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii;
   o) ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobare consiliului local, asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu;
   p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
  q) asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii;
   r) exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
   s) conduce serviciile publice locale, asigura functionarea serviciilor de starea civila si de autoritate tutelara, supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social;
   ş) indeplineste functia de ofiter de stare civila; 
   t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;
   ţ) propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate;
   u) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului, propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local;
   v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului privat al comunei sau al orasului;
   x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
   y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

   (2) Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

   Art. 69 – (1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in comuna sau orasul in care a fost ales.

   2) In aceasta calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

   Art. 70 – (1) Primarul deleaga viceprimarului sau, dupa caz, viceprimarilor, prin dispozitie emisa in cel mult 30 de zile de la validare, exercitarea atributiilor ce-i revin potrivit art.68 alin. (1) lit. j), m), p), r), v), x), si y).

   (2) Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

   (3) Atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, potrivit art.69, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si cele prevazute la art.68 alin.(1) lit. a) f), h), i), k), l) si t), nu pot fi delegate.

   Art. 71 – (1) In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.