Administrație

Primar

Primarul Comunei Nufaru, domnul Solomencu Ciprian Ionut.

SOLOMENCU CIPRIAN IONUT, 35 ani

Nivelul studiilor: Licenta (Facultatea de drept)

Formatiunea politica : Partidul Social Democrat
Primar la primul mandat

LEGEA nr.215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale

Comuna Nufăru nu are un plan integrat de dezvoltare locală, dar are totuşi, o Strategie de Dezvoltare Locală începută în luna septembrie 2007 şi finalizată la sfârşitul anului 2011. Proiectele considerate prioritare pentru comună sunt: infrastructura rutieră, serviciile publice, infrastructura de mediu şi instruirea resursei umane. Situaţia internă de gestionare a documentelor este informatiyată. Dezbateri pe teme de interes public au existat în permanenţă. 

   Primăria a beneficiat de un program PHARE pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative în valoare de 18.700 €. Numărul de proiecte necesare comunităţii este considerat a fi de 28 şi se consideră ca se pot accesa 18 dintre acestea. În prezent Primăria are pregătite 6 studii de fezabilitate. Primăria a atras 10 proiecte în ultimii 7 ani. Dintre acestea: – alimentare cu apă prin PDR şi FDRS, 400.000 Lei (800.000 Lei pentru Nufăru si 370.000 Lei pentru Malcoci); – PHARE – îmbunătăţirea capacităţii administrative, 18.700 € – 2007- programul Economie bazată pe cunoaştere (Ministerul Educaţiei) – valoare de 1.400.000 Lei. În Primăria Comunei Nufăru există specialişti în scrierea şi gestionarea proiectelor. Comuna Nufăru face parte din mai multe asociaţii: – ACOR (Asociatia Comunelor din Romania); – Asociaţia comunelor condusă de Consiliul Judeţean Tulcea (Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea) – Asociaţie de 10 consilii locale cu scopul de a accesa fonduri PDR (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Razim Delta Dunării). Gradul de îndatorare al Primăriei este 0. Primăria nu are deschise linii de creditare. În 2010 contul de execuţie al bugetului local arăta venituri totale de 4.817 mii lei, din care venituri proprii de 1.150 mii lei. În 2011 prevederile bugetare definitive evidenţiau venituri de 3.841 mii lei şi cheltuielile bugetare definitive in valoare de 4.901 mii lei. Cheltuielile pentru ajutorul incalzire lemn se cifreaza la 30 mii lei. Piedicile pe care le întâmpină primăria în realizarea proiectelor sunt: lipsa banilor la bugetul local.

Principalele atribuţii ale primarului

ART. 155

    Atribuţiile primarului

    (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 1. a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 2. b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 3. c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
 4. d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local;
 5. e) alte atribuţii stabilite prin lege.

    (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

 1. a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
 2. b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;
 3. c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.

    (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

 1. a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;
 2. b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
 3. c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
 4. d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

 1. a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 2. b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
 3. c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;
 4. d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
 5. e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

    (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

 1. a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 2. b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 3. c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la 129alin. (6) şi (7);
 4. d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la 129alin. (6) şi (7), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
 5. e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
 6. f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
 7. g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;
 8. h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

    (6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    (7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene.

    (8) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz.

    ART. 156

    Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului

    (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna, în oraşul sau în municipiul în care a fost ales.

    (2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

 

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.