ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI NUFARU
 
Str. Domnita Maria, nr. 37, comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod postal: 827170; tel: 0240549054; fax: 0240549062; e-mail: office@primarianufaru.ro       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2016
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
>>> raport (52) anul 2016
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Nufaru: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Hotararea privind aprobarea Statutului comunei Nufaru, judetul Tulcea 2010 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133219440020-03-2012
2 Hot 65 privind rectificarea bugetului pe anul 2011 2011 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133486920020-04-2012
3 Hot 73 privind rectificarea bugetului pe anul 2011 2011 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133486920020-04-2012
4 H O T A R A R E A Nr. privind acoperirea deficitului bugetar a sectiunii de dezvoltare in suma de 274.995,77 lei din excedentul anului precedent 2011 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
5 Numar si cuantum burse sociale de tip B si burse sociale de tip C acordate din bugetul comunei Nufaru pentru perioada ianuarie - august 2012 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
6 STUDIU DE OPORTUNITATE Pentru delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a comunei Nufăru - judeţul Tulcea şi atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare societăţii comerciale ”UTILITĂŢI PUBLICE 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
7 H O T A R A R E A Nr. 13 privind “aprobarea documentatiei de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare din comuna Nufăru, prin atribuire directă societătii comerciale UTILITĂTI PUBLICE NUFĂRU S.R.L.” 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
8 H O T A R A R E A Nr. privind aprobarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
9 Anexa nr. 5 la Hotararea privind “aprobarea regulamentului serviciului public de alimentare cu apă ăi de canalizare al comunei NUFĂRU, caietului de sarcini şi a contractul de furnizare a serviciilor de alimentare cu apa şi de canalizare” 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
10 CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APă SI CANALIZARE A COMUNEI NUFăRU, JUDETUL TULCEA 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
11 H O T A R A R E A Nr. privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei cu mijloacele de transport in comun a personalului didactic din unitatile de invatamant de stat din comuna Nufaru, judetul Tulcea pentru luna februarie 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
12 H O T A R A R E A Nr. privind gospodarirea comunei Nufaru, judetul Tulcea in anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
13 H O T A R A R E A privind aprobarea bugetului local al Comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
14 H O T A R A R E A Nr. de modificare a Hotararii nr. 89/10.11.2012 privind aprobarea de catre Comuna Nufaru, judetul Tulcea a finantarii cheltuielilor pentru infiintarea S.C. UTILITATI PUBLICE NUFARU S.R.L. 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
15 H O T A R A R E A privind stabilirea numărului si cuantumului burselor acordate din bugetul comunei Nufaru, judetul Tulcea elevilor Scolii cu clasele I – VIII Nufaru pentru lunile ianuarie - august 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
16 H O T A R A R E A privind aprobarea Programului de salubrizare in comuna Nufaru, judetul Tulcea pentru anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
17 H O T A R A R E A Nr. 12 privind “Infiintarea si organizarea serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare al comunei Nufăru din judeţul Tulcea” 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
18 LIMITELE MINIME DE VENIT LUNAR CE S-AR PUTEA OBTINE DE BENEFICIARII VENITULUI MINIM GARANTAT SI AI ALOCATIILOR PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI PENTRU ANUL 2011 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
19 PROGRAMUL DE MASURI privind salubrizarea ce se vor desfasura in comuna NUFARU, judetul TULCEA in anul 2012 2012 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134255880018-07-2012
20 H O T A R A R E A Privind aprobarea aderarii Comunei Nufaru, judetul Tulcea la Alianta Europeana pentru Terenuri si Soluri – European Land and Soil Alliance (ELSA) 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134610120028-08-2012
21 H O T Ã R Â R E A Nr. 9 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractului de inchiriere nr.134/12.01.2005 intre Consiliul Local Nufăru, judetul Tulcea si doamna Dobre Daniela 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
22 H O T Ă R Â R E Nr.4 privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu mijloacele de transport in comun a personalului didactic din unitățile de invătământ de stat din comuna Nufăru, județul Tulcea pentru luna ianuarie 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
23 H O T Ã R Â R E Nr.14 privind aprobarea decontãrii contravalorii cãlãtoriei cu mijloacele de transport in comun a personalului didactic din unitã.ile de invãtãmânt de stat din comuna Nufãru, jude.ul Tulcea pentru luna februarie 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
24 H O T Ã R Â R E A Nr. 2 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractului de inchiriere nr. 3605 din 1.12.2005 intre Consiliul Local Nufaru, judetul Tulcea si doamna Vasiliev Vasilica 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
25 H O T A R A R E A Nr. 13 privind aprobarea Programului de salubrizare in comuna Nufăru, judetul Tulcea pentru anul 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
26 H O T A R A R E A Nr. 6 cu privire la ini.ierea concesion.rii unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Nufaru, judetul Tulcea cu destinatia de gActivitati de crestere a pestelui si molustelorff 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
27 H O T A R A R E A Nr. 8 privind aprobarea concesionarii unui teren din domeniul privat al comunei Nuf.ru, judetul Tulcea in suprafat. de 17.500 mp situat in extravilanul comunei Nuf.ru, judetul Tulcea cu destinatia de hActivit..i sportive-poligon de tir, ATV-uri, motocros .i alpinism de agrement 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
28 H O T Ă R Â R E A Nr. 16 privind acceptarea de către Comuna Nufăru, judetul Tulcea a contractului de donatie de echipamente tehnice donate Bibliotecii comunale Nufăru in cadrul Programului,,Biblionet” de către Fundatia Internatională Research & Exchanges Board INC 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
29 H O T A R A R E A Nr.12 privind gospodărirea comunei Nufăru, judetul Tulcea in anul 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
30 H O T Ã R Â R E A Nr.15 privind stabilirea taxei locale de inchiriere a buldoexcavatorului apartinind patrimoniului comunei Nufaru, judetul Tulcea 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
31 H O T A R A R E A Nr.11 privind aprobarea organizării retelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Nufăru, judetul Tulcea pentru anul scolar 2013 - 2014 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
32 H O T Ă R Â R E A Nr.3 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Bibliotecii comunale din comuna Nufăru, județul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
33 H O T Ă R Â R E A Nr. 10 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar la 31 decembrie 2012 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
34 H O T Ã R Â R E A Nr. 7 privind inchirierea prin licitatie publica a unei parti in suprafață de 23,05 mp din imobilul ,, Centrul cultural administrativ social” ce apartine domeniul public al comunei Nufăru, judetul Tulcea cu destinațía de ,,Cabinet stomatologic ‘’ 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
35 H O T A R A R E A Nr.5 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local Nufăru nr.12/22.02.2012 privind înfiinţarea si organizarea serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare al comunei Nufăru din judetul Tulcea 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136278000009-03-2013
36 hotarare 41 organigrama 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136303920012-03-2013
37 H0TARAREA NR 32- privind aprobarea bugetului local al Comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru anul 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136614600017-04-2013
38 Hotararea nr.50/24.04.2013 privind decontarea calatoriei personalului didactic 2013 4 Tincu Gavrilă Secretar 136726920030-04-2013
39 Hotararea nr.51 /24.04.2013 privind aprobarea Planului de analixa si acoperire a riscurilor pentru anul 2013 2013 4 Tincu Gavrilă Secretar 136726920030-04-2013
40 Hotararea nr.52/24.04.2013 privind aprobarea concesionarii suprafetei de 213,02 ha pajisti din Ilganii de Jos 2013 4 Tincu Gavrilă Secretar 136726920030-04-2013
41 Anexa nr.1 la Hotararea nr.52/24.04.2013 2013 4 Tincu Gavrilă Secretar 136726920030-04-2013
42 Anexa nr.2 la Hotararea nr.52/24.04.2013 2013 4 Tincu Gavrilă Secretar 136726920030-04-2013
43 Anexa nr.3 la Hotararea nr.52/24.04.2013 2013 4 Tincu Gavrilă Secretar 136726920030-04-2013
44 Anexa nr.4 la Hotararea nr.52/24.04.2013 2013 4 Tincu Gavrilă Secretar 136726920030-04-2013
45 Anexa nr.5 la hotararea nr.52/24.04.2013 2013 4 Tincu Gavrilă Secretar 136726920030-04-2013
46 Anexa nr.5 la Hotararea nr.52/24.04.2013 2013 4 Tincu Gavrilă Secretar 136726920030-04-2013
47 Anexa nr.7 la Hotararea nr.52/24.04.2013 2013 4 Tincu Gavrilă Secretar 136726920030-04-2013
48 Hotararea nr/53/24.04.2013 privind dezmembrarea tarlua 37 parcela 410/1 2013 4 Tincu Gavrilă Secretar 136726920030-04-2013
49 Hotararea nr.54/24.04.2013 privind modificarea Hotararii nr.16/2010 privind insusirea inventarului bunurilor din domeniul public 2013 4 Tincu Gavrilă Secretar 136726920030-04-2013
50 Anexa nr.1 la Hotararea nr.54/24.04.2013 2013 4 Tincu Gavrilă Secretar 136726920030-04-2013
51 Hotărârea nr.55/20 mai 2013 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136908360021-05-2013
52 Hotărârea nr.56/23 mai 2013 ,incetarea mandatului de consilier al d-lui Opran Viorel 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136968840028-05-2013
53 Hotărârea nr.57/23. mai 2013,incetare mandatului de consilier de catre Talasman Neculai 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136968840028-05-2013
54 Hotărârea nr.58/23 mai 2013, validare mandat de consilier a d-nei Ţînţar Nicoleta 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136968840028-05-2013
55 Hotărârea nr.58/23 mai 2013 completarea comisiei de specialitate nr.1 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136968840028-05-2013
56 Hotărârea nr.60/23 mai 2013 privind decontare calatorii personal didactic 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136968840028-05-2013
57 Hotărârea nr.61/23 mai 2013 inchiriere ,,Punct farmaceutic' 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136968840028-05-2013
58 Hotărârile nr,62-67 din 23 mai 2013 privind retrageri teren locuri de casa 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136968840028-05-2013
59 Hotărârile nr.68-73 si 80 din 23 mai 2013 de atribuire loturi de casă 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136968840028-05-2013
60 Hotărârea nr.74/23.05.2013 privind rectificarea bugetului local Tincu Gavrilă Secretar 136968840028-05-2013
61 Hotărârea nr.75/23 mai 2013 privind rectificarea bugetului activitatilor finantate... 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136968840028-05-2013
62 Hotărârea nr.76/23 mai 2013 de modificare a HCL nr.28/2013 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136968840028-05-2013
63 Hotărârea nr.77/23 mai 2013 de modificare a HCL nr.29/2013 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136968840028-05-2013
64 Hotărârea nr.78/23 mai 2013 privind finantarea unor cheltuieli pentru SC Utilitati Publice Nufaru SRL 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136968840028-05-2013
65 Hotărârea nr.79/23 mai 2013 privind preluarea unor bunuri de la CJ Tulcea 2013 5 Tincu Gavrilă Secretar 136968840028-05-2013
66 H O T Ă R Â R E A Nr.108 privind aprobarea regulamentului in vederea exercitarii dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietate publica si privata a comunei Nufaru, judetul Tulcea 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137988360023-09-2013
67 H O T A R A R E A Nr. 104 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
68 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 1000 mp doamnei Chirus Mariana-Catalina in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
69 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Ciuraru Sandu in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
70 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 996,6 mp domnului Dobrin Tudorel in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
71 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Draguta Liviu in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
72 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp doamnei Ghinea Petronela-Mariana in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
73 H O T A R A R E A Nr. 113 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Holostencu Alexandru in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
74 H O T A R A R E A Nr. 116 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp doamnei Malinici Teodora in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
75 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Memet Ali Gener vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
76 H O T A R A R E A Nr. 117 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp doamnei Mircea Cristina-Nicoleta in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
77 H O T A R A R E A Nr. 120 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp doamnei Mocanu Alina in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
78 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp doamnei Nastasi Stefania-Lavinia in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
79 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Simion Septimiu-Mihai in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
80 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Siscanu George in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
81 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Tudose Alexandru-Stefan in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
82 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Vechiu Ionut-Alexandru in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
83 H O T A R A R E A privind modificarea si actualizarea Hotararii nr.50 din 31 mai 2010 privind aprobarea Codului etic si de integritate al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Nufăru si serviciilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Nufaru 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
84 H O T A R A R E A Nr. 122 privind retragerea domnului Dobrin Vasilica a dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in vederea construirii unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
85 H O T A R A R E A privind retragerea domnului Pricop Daniel a dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in vederea construirii unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
86 H O T Ă R Â R E privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu mijloacele de transport in comun a personalului didactic din unităţile de invătământ de stat din comuna Nufăru, judeţul Tulcea pentru luna iulie 2014 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
87 HOTARAREA Nr.103/04.08.2014 privind aprobarea aderarii Comunei Nufăru prin Consiliul Local al comunei Nufăru, la ,,Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitară-ITI Delta Dunarii” Tulcea 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
88 H O T Ă R Â R E Nr. 135 privind actualizarea Hotărârii Consiliului Local Nufăru nr. 66/16.08.2011 de aprobare a participării Comunei Nufăru, Județul Tulcea la Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor degradate 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
89 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Bogdan Razvan-Viorel in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
90 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Bucur Mihai-Stelica in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
91 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Carasca Petre-Gabriel in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
92 H O T A R A R E A Nr.153 privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp doamnei Cozorovschi Lidia in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
93 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Grecu George in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
94 H O T A R A R E A Nr. privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp doamnei Ionascu Anca in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
95 H O T A R A R E A Nr. privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Scarlat Laurentiu-Cristian in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
96 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Spiridon Cosmin in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
97 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Stoica Iordan-Eugen in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
98 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp doamnei Talalau Mariana-Bianca in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
99 H O T A R A R E A. privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr.3605/01.12.2005 pentru apartamentul nr.10, intre Consiliul Local Nufaru, judetul Tulcea si doamna Vasiliev Vasilica 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
100 H O T A R A R E A Nr. 144 privind actualizarea Anexei 1 la Hotararea nr. 68/24.07.2014 privind insusirea “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nufaru, judetul Tulcea” 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
101 H O T A R A R E A Nr.142 Privind actualizarea si modificarea HCL Nufaru,judetul Tulcea nr.5 din 31 ianuarie 2012 privind aprobarea documentatiei de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din comuna Nufaru, prin atribuire directa Societatii Comerciale ..Utilitati Publi 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
102 H O T Ă R Â R E privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu mijloacele de transport in comun a personalului didactic din unităţile de invătământ de stat din comuna Nufăru, judeţul Tulcea pentru luna septembrie 2014 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
103 H O T A R A R E A Nr. 141 privind modificarea Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local Nufaru, judetul Tulceanr. 9 din 27 iunie 2012 privind infiintarea Societatii Comerciale „Utilitati Publice Nufaru” S.R.L, cu modificarile si completarile ulterioare 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
104 Hotarare “Centru local de informare turistica in comuna Nufaru si proximitati; Dezvoltare si marketing turistic”, 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
105 Hotarare PARTENERIAT biblioteci "CARTEA-LEAC PENTRU SUFLET’’ 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
106 H O T A R A R E A Nr.139 Privind modificarea si completarea Comisiei de specialitatea a Consiliului Local Nufaru, judetul Tulcea nr. 2 de administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice,a drepturilor cetatenilor 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
107 H O T A R A R E privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 luna septembrie 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
108 H O T Ã R Â R E . privind alegerea presedintelui de sedintã a Consiliului local al comunei Nufãru, judetul Tulcea in perioada octombrie – decembrie 2014 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
109 H O T A R A R E A privind aprobarea listei cuprinzand persoanele care beneficiaza de facilitatile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 27/1996, republicata, aprobata prin Legea nr. 96/1997 pentru trimestrul IV 2014 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
110 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Borisov Ciprian-Valentin in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
111 H O T A R A R E A. privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 1000 mp doamnei Caraenache Daniela in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
112 H O T A R A R E A. privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului intravilan in suprafata de 500 mp domnului Mititelu Cosmin in vederea construirii in mediul rural a unei locuinte proprietate personala 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
113 H O T Ă R Â R E privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu mijloacele de transport in comun a personalului didactic din unităţile de invătământ de stat din comuna Nufăru, judeţul Tulcea pentru luna august 2014 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
114 H O T A R A R E privind stabilirea numarului si cuntumului burselor de ajutor social acordate din bugetul comunei Nufăru, elevilor Scolii Gimnaziale”Vasile Alexandri” din comuna Nufăru, județul Tulcea, pentru perioada septembrie 2014 -31 august 2015 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
115 HOTARAREA privind aprobarea modificarii Statului de functii si Organigramei aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice locale din comuna Nufaru, judetul Tulcea 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
116 H O T A R A R E privind modificarea Hotararii nr.85/29.11.2012 privind darea in administrare catre Consiliul Judetean Tulcea a terenurilor pentru constructia obiectivului “Dana acostare”, aferent proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Tulcea” 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
117 HOTARAREA Nr. pentru aprobarea Regulamentului privind criterile de eliberare a acordului de funcţionare pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, inclusiv cele de alimentaţie publică, pe raza localităţii comunei Nufaru 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
118 H O T A R A R E A Nr. 137 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2014 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141790320007-12-2014
119 HOTARARE A Nr. 9 privind aprobarea bugetului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142671600019-03-2015
120 HOTARAREA Nr. 10 privind aprobare bugetului finantat din venituri proprii pentru anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142671600019-03-2015
121 HOTARAREA Nr.24 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142671600019-03-2015
122 HOTARAREA Nr.60 Privind completarea Nomenclatorului si numerotarii stradale a comunei Nufaru si sate lor aferente comunei 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144485640015-10-2015
123 H O T A R A R E A Nr. 1 privind aprobarea bugetului local al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru anul 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
124 H O T A R A R E A Nr. 2 privind aprobare bugetului finantat din venituri proprii pentru anul 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
125 H O T A R A R E A Nr. 3 privind aprobarea decontarii contravalorii calatoriei cu mijloacele de transport in comun a personalului didactic din unitatile de invatamant de stat din comuna Nufaru, judetul Tulcea pentru luna decembrie 2015 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
126 H O T A R A R E A Nr.4 privind aprobarea functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru anul scolar 2016-2017 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
127 H O T A R A R E A NR. 5 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de superficie, servitute asupra unor terenuri proprietate publica a comunei Nufaru, jud. Tulcea in favoarea S.C. ENEL Distributie Dobrogea S.A. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
128 H O T A R A R E A Nr. 8 pentru incetarea prin retragere asupra a concesiunii asupra terenului situat in intravilanul satului Malcoci cumuna Nufaru, judetul Tulcea 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
129 H O T A R A R E A Nr.12 Privind îndreptarea unei erori materiale survenite în Hotărârea Consiliul Local al Comunei Nufaru nr.142/05.11.2015 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
130 H O T A R A R E A NR. 13 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantare pentru realizarea investitiei ,,Strazi in comuna Nufaru, judetul Tulcea” 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
131 Hotarearea Nr 14 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
132 H O T A R A R E A Nr. 15 Privind aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti si acoperirea deficitului bugetar a sectiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2015 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
133 H O T A R A R E A Nr. 9 pentru incetarea prin retragere asupra a concesiunii asupra terenului situat in intravilanul satului Malcoci cumuna Nufaru, judetul Tulcea 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
134 H O T Ă R Â R E A Nr. 6 privind restrictionarea circulaţiei autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe digul de protectie impotriva inundatiilor din satul Ilganii de Jos, comuna Nufaru, Judetul Tulcea 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
135 H O T Ă R Â R EA Nr. 7 Privind modificarea H.C.L. nr.164/2015 privind trasmiterea cu titlu gratuit catre SC Enel Distributie Dobrogea SA a dreptului de proprietate asupra capacitatii eneregetice " Electrificare/Extinderea retelei electrice de interes public din zona localitatii Ilganii de Jos, com 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
136 H O T A R A R E A NR. 10 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici a investitiei ,,Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in localitatea Malcoci, comuna Nufaru, judetul Tulcea”. 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
137 HOTARAREA NR.11 privind aprobarea concesiunii suprafetei de 5000mp teren din domeniul privat al comunei Nufaru, situat in T27 P336, numar cadastral 31176-lotul 3, in scopuri industriale si mestesugaresti 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
138 H O T A R A R E privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
139 H O T A R A R E privind aprobarea Planului de actiune de interes local pentru repartizarea orelor de munca catre beneficiariii de venit minim garantat din comuna Nufaru, judetul Tulcea pentru anul 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
140 H O T A R A R E A privind gospodarirea Comunei Nufaru , Judetul Tulcea in anul 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
141 H O T A R A R E privind aprobarea Programului de achizitii publice al comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru anul 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
142 H O T Ã R Â R E privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, pe anul fiscal 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
143 H O T Ă R Â R E privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu mijloacele de transport in comun a personalului didactic din unităţile de invătământ de stat din comuna Nufăru, judeţul Tulcea pentru luna decembrie 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
144 H O T A R A R E privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 2700 mp, situat in intravilanul satului Malcoci, comuna Nufaru, judetul Tulcea in T27, Cc 336, nr.cadastral 31767 cu destinatia de ” ferma animale” 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
145 H O T A R A R E privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 2300 mp, situat in intravilanul satului Malcoci, comuna Nufaru, judetul Tulcea in T27, Cc 336, nr.cadastral 31769 cu destinatia de ” ferma animale” 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
146 H O T A R A R E privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 2300 mp, situat in intravilanul satului Malcoci, comuna Nufaru, judetul Tulcea in Tarlaua 27, Cc 336, nr. cadastral 31770 cu destinatia de ”parcare utilaje agricole” 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
147 H O T A R A R E A NR. privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 2500 mp, situat in intravilanul satului Malcoci, comuna Nufaru, judetul Tulcea in T 27, Cc 336, nr. cadastral 31959 cu destinatia de ” ferma animale” 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
148 H O T A R A R E privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 5000 mp, situat in intravilanul satului Malcoci, comuna Nufaru, judetul Tulcea in Tarlaua 27, Cc 336, nr. cadastral 32030 cu destinatia de ”parcare utilaje agricole” 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
149 H O T Ã R Â R E privind modificarea Hotararii Consiliului Local Nufaru nr.78/21.12.2017 privind stabilirea impozitelor si a taxelor locale pe anul 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
150 H O T Ă R Â R E privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei cu mijloacele de transport in comun a personalului didactic din unităţile de invătământ de stat din comuna Nufăru, judeţul Tulcea pentru luna decembrie 2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
151 H O T Ă R Â R E Privind aprobarea modificarii si completarii Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Nufaru 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
152 H O T Ă R Â R E Privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii al personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Nufaru, precum si al personalului din serviciile publice ale Consiliului Local Nufaru, pe anul 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
153 H O T A R A R E . privind aprobarea functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Nufaru, judetul Tulcea pentru anul scolar 2017-2018 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
154 H O T A R A R E privind incheiere unui contract de inchiriere avand ca obiect spatiul locativ situat in „Blocul de locuinte”, ap. 10, din localitatea Nufaru, jud. Tulcea 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148615920004-02-2017
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Nufaru - Toate drepturile rezervate